การใช้ named return value ในภาษา Go คือการกำหนดชื่อให้กับตัวแปรที่จะ return ออกจากฟังก์ชัน โดยการกำหนดชื่อนี้จะช่วยให้เราสามารถใช้ตัวแปรนั้นๆ ได้ในฟังก์ชันได้โดยตรง และใช้ค่านั้นได้ทันทีหลังจากการ return จากฟังก์ชัน

ตัวอย่างการใช้ named return value ในฟังก์ชัน Go ดังนี้

func sumAndProduct(x, y int) (sum, product int) {
    sum = x + y
    product = x * y
    return
}

ในตัวอย่างนี้ เรากำหนดชื่อให้กับตัวแปร sum และ product ในตัว return type ของฟังก์ชัน ดังนั้น เราสามารถใช้ sum และ product ได้โดยตรงในฟังก์ชัน โดยไม่ต้องประกาศตัวแปรอีกที และเมื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน sumAndProduct ก็จะ return sum และ product ออกมาโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องระบุชื่อตัวแปรอีกใน return statement