Architectural Decision Record (ADR): เป็นเอกสารที่ใช้บันทึกการตัดสินใจที่เกี่ยวกับแอร์คิเทกเชอร์ที่ถูกตัดสินใจในกระบวนการออกแบบซอฟต์แวร์ มันเป็นที่นิยมในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะครีเอทีฟและใช้กันอย่างแพร่หลาย เมื่อมีการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการออกแบบ ควรจะบันทึกลงในเอกสาร ADR เพื่อให้ทราบถึงเหตุผลและความเห็นที่อยู่ข้างหลังการตัดสินใจนั้น การใช้ ADR ช่วยให้ทีมสามารถเข้าใจเหตุผลในการตัดสินใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาแอพพลิเคชันของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับรูปแบบหรือ format สำหรับทำ ADR นั้นไม่มี Format ตายตัวอาจอยู่ใน Code หรือเป็น เอกสารแยกก็ได้ โดยอันนี้เป็นตัวอย่าง Format ในการทำ ADR ที่
ทีมเราตกลงกันและร่วมกันใช้งานใน Project จริงๆ

# [หัวข้อ: คำบรรยายสั้นๆ ถึงเรื่องที่ตัดสินใจ]

วันที่: [วัน/เดือน/ปี]
ผู้ตัดสินใจ: [ชื่อคนหรือทีมที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ]
สถานะ: [เช่น ร่าง, รอการตรวจสอบ, ตรวจสอบแล้ว, ปฏิเสธ, ยกเลิก]
ผู้ตรวจสอบ: [ชื่อคนหรือทีมที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ]
ผู้อนุมัติ: [ชื่อคนหรือทีมที่มีส่วนร่วมในการอนุมัติ]

## ความสำคัญ

[อธิบายถึงความสำคัญหรือเหตุผลในการตัดสินใจนี้ ซึ่งอาจรวมถึงปัญหาที่ต้องการแก้ไข ความต้องการของผู้ใช้ หรือความเหมาะสมกับยุคหรือแนวโน้มที่กำลังพัฒนาของอุตสาหกรรม]

## ตัวเลือกที่พิจารณา

[อธิบายตัวเลือกที่ถูกพิจารณาในการตัดสินใจนี้ ซึ่งอาจรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ แนวทางการออกแบบ หรือแนวคิดที่มีความเป็นไปได้ต่าง ๆ]

## ตัวเลือกที่เลือก

[อธิบายตัวเลือกที่เราเลือกในการตัดสินใจนี้ รวมถึงเหตุผลที่เลือกตัวเลือกนี้]

## ผลลัพธ์

[อธิบายผลลัพธ์หลังจากการตัดสินใจนี้ รวมถึงประโยชน์และข้อจำกัดของตัวเลือกที่เลือก]

## สรุป

[สรุปคำตอบหรือการตัดสินใจที่ทำขึ้นใน ADR นี้ เช่น ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบความเหมาะสมกับทีมงาน การดำเนินการที่ควรทำในอนาคต เป็นต้น]

## อ้างอิง

[ระบุเอกสารหรือแหล่งที่มาที่ใช้ในกระบวนการตัดสินใจ หากมี]

ทั้งหมดทั้งมวลไม่มีผิดถูกอยู่ที่ทีมตัดสินใจเป็นเหมือนกัน note บอกทีมตัวเองและ new joiner ที่เข้ามา joint ว่า ณ ช่วงเวลานั้นทำไมถึงตัดสินใจแบบนี้